moje-rezerwacje.pl by KarneySoft

  Polityka prywatności

 1. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

  Właścicielem domeny moje‑rezerwacje.pl i administratorem danych osobowych jest KarneySoft Karney Zygmunt z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 46 lok. 14, 01-131 Warszawa,
  adres do doręczeń: Biuro Rachunkowe (dla KarneySoft), ul. Podwiejska 39 lok. 13, 05-822 Milanówek.

  Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w celu kontaktu z administratorem danych osobowych należy kierować na adres: biuro@karneysoft.pl.

  Przetwarzając dane osobowe KarneySoft jako administrator, stosuje się do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jak również przepisów polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.), dalej „RODO”.

  Bezpieczeństwo wyznacza kierunek rozwoju KarneySoft. Mając to na uwadze, stosujemy wynikające z  obowiazujących przepisów RODO zasady i środki:

  • minimalizacji danych osobowych i ograniczenia celu przetwarzania tylko do niezbędnych,
  • przetwarzania danych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
  • ograniczenia czasu przetwarzania i przechowywania danych do niezbędnego minimum,
  • integralności i poufności przetwarzanych danych osobowych.
  • domyślnie wyłączonych wszelkich pól wyboru i zgód, aby ich włączenie było świadomym wyborem użytkownika
  • środki techniczne zapewniające ochronę danych osobowych - w tym, komunikacja pomiędzy urządzeniem użytkownika, a serwerami w warstwie SSL
  • przechowywanie danych osobowych na zabezpieczonych serwerach na terytorium UE bez przekazywania tych danych poza terytorium UE

 2. Rodzaj danych osobowych i cel ich przetwarzania

  ( w przygotowaniu )

 3. Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

  ( w przygotowaniu )

 4. Prawa użytkownika

  Każdy użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez KarneySoft narusza przepisy o ochronie danych osobowych lub jego prawa i wolności.

  Użytkownikowi, który podał swoje dane osobowe w domenie moje‑rezerwacje.pl, przysługuje:

  • prawo dostępu do treści tych danych
  • prawo do sprostowania treści tych danych
  • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

  Konsekwencją realizacji/wykonania żądania użytkownika do ograniczenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i/lub żądania usunięcia danych osobowych, może być ograniczenie lub całkowite wstrzymanie wykonywania usługi przez KarneySoft na rzecz użytkownika w ramach domeny moje‑rezerwacje.pl.

 5. Obowiązki użytkownika

  Użytkownik powierza KarneySoft przetwarzanie danych osobowych innych podmiotów i  osób fizycznych w imieniu swoich klientów, wyłącznie po zawarciu z KarneySoft umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  Administratorem wszelkich danych innych podmiotów i osób fizycznych, które mają status danych osobowych, a które użytkownik powierza KarneySoft do przetwarzania, jest wyłącznie użytkownik.


KarneySoft zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki prywatności na stronie moje‑rezerwacje.pl.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 3‑go sierpnia 2021 r.

Copyright © 2022 KarneySoft - wszelkie prawa zastrzeżone